Generalforsamling 2024 

Holdes i klubbhuset på Brekke mandag 18. mars kl. 19.00.

Styrets årsberetning for 2023

Styret har i perioden hatt 4 møter, og generalforsamling ble avholdt i mars. Styret har itillegg hatt jevnlig kontakt via felles styregruppe på Messenger og e-post ved behov.

Det har vært godt samarbeidsklima og alle har vært løsningsorienterte og jobbet forklubbens beste.

Perioden har hovedsakelig bestått av ordinære styreoppgaver i daglig drift av klubbenog de vante arrangementene i form av treninger og konkurranser. I 2023 har det ogsåvært noen ekstraordinære saker oppe til behandling og oppfølging. Vi har byttet tak påklubbhuset, noe som utgjorde en stor utgiftspost i regnskapet for året. Dette var godtplanlagt og budsjettert på forhånd. Utgiftene ble noe høyere enn først beregnet, da detunder arbeidet viste seg å være ukjente råteskader som måtte repareres.

Veslestua på Kikut har blitt solgt til Skiforeningen. Løvenskiold ville rydde opp ileieforholdet med Skiforeningen, og mente da at NTK sin avtale for bruk av hytta ikkelenger var gyldig. Skiforeningen ønsket og overta hytta uten kostnader. Etter to møter med Skiforeningenog flere e-poster, fikk klubben et endelig tilbud på kr. 70000,-. Dette takket vi ja til selv om vi var enige om at det var langt under det vi håpet på.

Klubben har hatt god økning i medlemsmassen med 25 nye medlemmer i løpet av året. Vi har hatt bedre oppfølging av fellestreninger på jevnlig basis gjennom hele året, og mer aktivitet og bedre tilstedeværelse på Facebooksiden vår og bruk av Spond har gitt gode resultater. Vi ser også at overgangen til å bruke Klubbadmin fullt ut medmedlemsregistrering, fakturering og innmelding via MinIdrett har ført til økt kontroll overmedlemsmassen og innbetalinger.

Klubben har god stabil økonomi som følge av faste leieinntekter fra Brekke og forventerå fortsette slik fremover. I tillegg vil økt medlemsmasse bidra til økte inntekter.

Årsberetning bygg og anlegg 2023

Brekke: i 2023 så ble taket rehabilitert, ny stein ble lagt, klokketårn ble tatt ned ogpusset opp. Dette var budsjettert i 2022, men ble utsatt til 2023. Arbeidene ble utført av Franke Onsrud AS blikkenslager.

28: hadde vi dugnad på våren, tok ned vegetasjon og diverse, hytta har vært lite besøkt.

Kikut: ble solgt til skiforeningen for 70 000kr, Ola Stangeby ble kompensert med kroner 60 000 for kostnader han hadde hatt.

Aktiviteter 2023

To lysløyperennene ble avholdt, med henholdsvis 80 og 91 startende. I 2022 var tallene 44 og 38 startende. I september gjennomførte vi et meget vellykket barmarksløp i Maridalen, med 52 startende. Vi har ikke avholdt samlinger i 2023.

Det ble både våren og høsten 2023 avholdt fellestreninger, med flere nye deltakere. Engod del av dem har også meldt seg inn i klubben. En kveld i november Sissel Wolf Mølmen et inspirasjonsforedrag på Brekke hvor hun fortalte om treningsarbeid ogkonkurranseforberedelser.

Resultater 2023 for deltakere fra Norsk Trekkhundklubb:
Listen er nok ufullstendig, da forbundet har fjernet alle resultatlister fra 2023 ogtidligere, noe som gjør at det er en tilnærmet umulig jobb å finne resultatlistene (til trossfor internett og Google osv. Følgende er funnet ved søk på Facebook, EQ-timing og generelt Google-søk.:

Vinter 2023:

Januar: La Grande Odyssee, etappeløp slede
Nr. 2: Sissel Wolf Mølmen

7. jan. Hamar hundekjørerfestival, 1-spann snørekjøring
15. plass Karoline Conradi Øksnevad
20. plass Sigfrid Lohnbakken 

15. januar. Nittedalsløpet – 1-spann snørekjøring
14. plass Kvinner: Karoline Conradi Øksnevad
17. plass Menn: Brynjar Skjærli

Februar: Femundsløpet, slede 450 km
13 plass Ivar Johan Sørlie18. feb. 

NM 12 km 1-spann kvinner
4. plass Sigfrid Lohnbakken

7. mars NM snørekjøring 15 km
17. plass Brynjar Skjærli

Mars: Finnmarksløpet, slede 600 km
3. plass Ivar Johan Sørlie

NM Barmark 2023 14. okt Snøresykling 1 hund menn senior
3. plass Bjørnar Onsum


Kasserers årsberetning 2023

Utleie av Brekke blir fremdeles klubbens hovedinntekt. Klubben hadde ved 31. desember kr 381 505,- stående på bankkonto.

I 2023 var det budsjettert med nødvendig reparasjon/omlegging av taket på Brekke. Dette har blitt utført, og utgifter er i sin helhet bokført i 2023.

Inntekt fra salg av Kikut klubbhus er bokført, men hoved del av oppussingen var utført av Ola Stangeby og derfor var det meste av salgssummen overført til ham. Dermed er begge inntekt og utgifter noe mer enn budsjettert. Ellers er inntekt fra medlemskontingenter noe mer enn budsjettert pga. utsatt innbetaling av kontingenter fra 2022.

Utgifter i 2023 er mindre enn budsjettert pga. mindre utgifter til samlinger og arrangering av løp. Til sammen var årets underskudd betydelig mindre enn budsjettert.

Utgifter i 2023 er mindre enn budsjettert pga. mindre utgifter til samlinger og arrangering av løp. Til sammen var årets underskudd betydelig mindre enn budsjettert.

Årets Lysløyperenn er ferdig, og utgifter, inntekter og tilskudd allerede bokført. Da fjorårets barmarksløp var en stor suksess er det budsjettert med et barmarksløp også i 2024.